Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Η εκπόνηση μίας επιτυχημένης πανεπιστημιακής εργασίας απαιτεί, εκτός από το επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, και μία σειρά από συμπληρωματικές ενέργειες, όπως είναι η εξασφάλιση της πρωτοτυπίας της εργασίας, η ορθή γραφή της βιβλιογραφίας κ.ά.

Η studyhelp αναλαμβάνει να υποστηρίξει την ήδη εκπονηθείσα από εσάς εργασία με μια σειρά από υπηρεσίες, όπως είναι:

  • Η στατιστική ανάλυση της εργασίας, στο πλάισιο ποσοτικής έρευνας, με τη χρήση ειδικού πακέτου spss
  • H μορφοποίηση εργασίας, σύμφωνα με το πρότυπο της Σχολής σας
  • Η φιλολογική επιμέλεια
  • Η απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων στο πλαίσιο ποιοτικής έρευνας
  • Η μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων
  • Η δακτυλογράφηση χειρόγραφων κειμένων σε word
  • H δημιουργία αρχείου παρουσίασης (powerpoint)
  • Ο έλεγχος λογοκλοπής  κ.ά.

H studyhelp Ε.Π.Ε, απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς δύναται επίσης να υποστηρίξει πλήρως τη συγγραφή ερευνητικών και αναπτυξιακών προτάσεων προς χρηματοδότηση/επιχορήγηση από εθνικούς και διεθνείς φορείς, βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία των στελεχών της.

Συνεργαζόμενη με εξειδικευμένους και πολύπειρους συνεργάτες, κατόχους κατ’ ελάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, δύναται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και υποστήριξη τόσο σε υποψήφιους διδάκτορες, όσο και σε καθηγητές.