Προσωπικά Δεδομένα

Για την παροχή υπηρεσιών (συμβουλών) μπορεί να ζητηθούν τα παρακάτω στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – Πόλη – Χώρα. Τα ανωτέρω στοιχεία, μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στο αρχείο της studyhelp.gr. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

H studyhelp Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου GDPR, διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / πελάτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας