Ερευνητικές Προτάσεις

H studyhelp Ε.Π.Ε, απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς δύναται να υποστηρίξει πλήρως τη συγγραφή ερευνητικών και αναπτυξιακών προτάσεων προς χρηματοδότηση/επιχορήγηση από εθνικούς και διεθνείς φορείς, βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία των στελεχών της. Συγκεκριμένα, η studyhelp αναλαμβάνει τα εξής:

  • Προετοιμασία και συγγραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων της πρότασης σε βαθμό που θα απαλλάσσει κατά το δυνατόν τους συμμετέχοντες από το φόρτο εργασίας.
  • Υποβολή της πρότασης στον εθνικό ή διεθνή φορέα.
  • Παρακολούθηση της πορείας των προτάσεων, αναλαμβάνοντας επαφές με τους υπευθύνους.

Έμφαση θα δίνεται σε όλα τα στάδια της υποβολής μιας πρότασης. Ωστόσο, αναφορικά με την προετοιμασία (συγγραφή) των προτάσεων, όλες οι λειτουργίες θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (μέσω internet), ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος, να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος εργασίας για τους συμμετέχοντες και να διευκολυνθεί ο συντονισμός τους.